Toimintatapasääntömme

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

B. Braun code of conduct

B. Braunin toimintatapasäännöt koostuvat kymmenestä periaatteesta, joita kaikki B. Braunin työntekijät ja johto kaikkialla maailmassa noudattavat.

Organisaatiot kohtaavat tavan takaa uusia määräyksiä ja sääntöjenmukaisuus- eli Compliance-vaatimuksia, joita niiden täytyy noudattaa toiminnassaan. Muun muassa B. Braunin toimintaan vaikuttavat monet kansalliset, kansainväliset ja terveydenhoitoalaa koskevat lait sekä asiakkaiden ja toimittajien edellyttämät yrityskohtaiset säännöt tai vaatimukset.

B. Braunin Compliance-ohjelma ohjeistaa henkilökuntaa kaikkialla maailmassa noudattamaan lainsäädäntöä ja lakisääteisiä vaatimuksia sekä kunnioittamaan eettisiä arvoja yhdenmukaisesti ja läpinäkyvästi. B. Braunin toimintatapasäännöt (Code of Conduct) ovat yrityksen Compliance-ohjelman ja eettisten toimintatapojen perusta.

Edellytämme vastuullisia toimintatapoja koko henkilökunnaltamme. Perheomisteinen konsernimme on noudattanut kaikessa toiminnassaan lainmukaisuuden ja yritysvastuun periaatteita jo yli 180 vuoden ajan ympäri maailman. Toimintaperiaatteemme määritellään yhtiömme toimintatapasäännöissä, Code of Conductissa.

487575270

Mikä Compliance?

Compliance tarkoittaa lakien, säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattamista. Yrityksissä compliance-ohjelma kattaa lait, viranomaismääräykset, yrityksen sisäiset ohjeet ja eettiset periaatteet. Se varmistaa, että ne otetaan käyttöön ja että niitä noudatetaan. Lisäksi ohjelma pyrkii paljastamaan ei-toivottavan toiminnan ja puuttumaan epäkohtiin niin, että riskit pysyvät hallinnassa. Kyse on ennaltaehkäisevästä toiminnasta.*

*Lähde: Podium 4 / 2012

1. Eturistiriidat

Vakuutamme, että henkilökohtaiset edut eivät ole ristiriidassa yhtiön etujen kanssa. 

Eturistiriita syntyy, kun työntekijän henkilökohtainen etu häiritsee tai on ristiriidassa hänen B. Braunin työtehtäviensä kanssa. B. Braun -konserni tunnustaa ja kunnioittaa työntekijöidensä henkilökohtaisia etuja ja toimia. Siitä huolimatta B. Braun -konserni odottaa kaikilta työntekijöiltään jakamatonta lojaaliutta. Työntekijät eivät saa harjoittaa toimintaa, joka saattaisi olla ristiriidassa B. Braun -konsernin liiketoiminnan kanssa ja joka voisi vaikuttaa työntekijän työtehtäviin, jotka on aina suoritettava B. Braunin parhaan edun mukaisesti.

Työntekijät eivät saa käyttää asemaansa B. Braunilla tai B. Braunin tietoja tai omaisuutta henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi tai hyödyn antamiseksi muille. Eturistiriitoihin liittyvien riskien välttämiseksi, mukaan lukien eturistiriidan ilmaantuminen, B. Braun -konsernin työntekijöiden on ilmoitettava kaikista todellisista tai potentiaalisista eturistiriidoista esihenkilölleen tai nimetylle osastolle tai komitealle, joka tarvittaessa käsittelee ja ratkaisee ristiriidan.

2. Yrityksen omaisuus ja varat

Suojaamme yhtiömme omaisuutta, varoja ja liiketoimintamahdollisuuksia, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tietotaito (know-how), patentit, tavaramerkit, kiinteistöt ja työvälineet. B. Braun -konsernin omaisuus ja omistusarvot ovat kertyneet B. Braunin työntekijöiden kovan työn ja sitoutuneisuuden kautta ja ne ovat olennainen osa yrityksen toimintaa.

Kaikkien B. Braun -konsernin työntekijöiden odotetaan suojelevan yhtiön omaisuutta sekä sen aineellisia ja aineettomia oikeuksia varmistaen ja edistäen näin B. Braun -konsernin jatkuvaa menestystä ja kestävää kehitystä.

3. Tietosuoja ja tietoturva

Suojaamme yrityksemme tiedot ja osaamisen pitämällä kaikki omistusoikeudelliset tiedot luottamuksellisina. Luokittelemme kaikki yrityksemme liiketoimintaan ja kaupankäyntiin liittyvät liikesalaisuudet ehdottoman luottamuksellisiksi.

Jos meidän on paljastettava luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille ja/tai liikekumppaneillemme, vaadimme heitä myös pitämään tällaiset tiedot luottamuksellisina. Suojaamme työntekijöidemme henkilötiedot valtuuttamattomalta käytöltä. Lisäksi työntekijöidemme henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja kaikkien sovellettavien sisäisten ja lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Toteutamme tehostettuja varotoimia suojataksemme luottamuksellisia tietoja ja henkilötietoja erityisillä teknisillä, organisatorisilla, menettelyihin liittyvillä ja sopimusperusteisilla toimenpiteillä, estääksemme tietojen luvattoman keräämisen, käytön ja käsittelyn.

4. Ihmisoikeuksien ja monimuotoisuuden kunnioittaminen

Vahvistamme vastuumme ja sitoutumisemme ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja edistämiseen. B. Braun -konserni tukee ja kunnioittaa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisiä työehtoja ja korostaa tätä sitoutumista julistuksellaan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Arvostamme erilaisia näkökulmia, ajatuksia, kokemuksia ja taustoja. Monimuotoisuuden ollessa ydinarvomme, palkkaus-, työsuhde- ja liiketoimintapäätöksemme eivät koskaan perustu ikään, etniseen taustaan, kansallisuuteen, sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin, fyysisiin kykyihin, henkisiin kykyihin, uskontoon, maailmankatsomukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sosioekonomiseen taustaan tai mihinkään muuhun laissa suojattuun ominaisuuteen.

B. Braunin rekrytointikäytännöt tarjoavat yhtäläiset mahdollisuudet kaikille työntekijöille. Vahvistamalla arvostavaa, inklusiivista, kunnioittavaa sekä tasa-arvoista työympäristöä, luomme kulttuurin, jossa kaikki työntekijämme voivat olla vapaasti sellaisia kuin ovat. Pidämme monimuotoisuutta voimavarana, jotta voimme saavuttaa visiomme ihmisten terveyden suojelemisesta ja edistämisestä ympäri maailmaa. Vastataksemme asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin hyödynnämme monimuotoisuuttamme tuotesuunnittelussa ja viestinnässä.

Tarjoamme yhtäläiset mahdollisuudet lainsäädännön noudattamista laajemmalle ulottuvan lainsäädännön mukaisesti, jotta voimme luoda ympäristön, jossa otetaan huomioon kaikki työntekijät ja asiakkaat riippumatta siitä, missä B. Braun harjoittaa liiketoimintaa.

5. Ympäristönsuojelu

Katsomme, että kestävä taloudellinen toiminta ja luonnonvarojen säilyttäminen edistävät ympäristönsuojelua nykyisten ja tulevien sukupolvien hyväksi.

Kaikkien ympäristömääräysten noudattaminen ja ympäristön kunnioittaminen edellyttävät, että käsittelemme varovasti rajallisia resursseja ja varmistamme yrityksen menestyksen kestävän kehityksen pohjalta. Sekä ympäristövastuu että energian säästäminen ovat olennainen osa tuotantoa, joka toimii maailmanluokan standardien mukaisesti.

6. Työntekijöidemme terveys ja työturvallisuus

Asetamme etusijalle turvallisen työympäristön luomisen työntekijöillemme ja sen ylläpitämisen. Johtavassa asemassa olevat työntekijämme ovat tietoisia vastuistaan ja toimivat niiden mukaisesti näyttämällä esimerkkiä. Johto ja työntekijät sitoutuvat varmistamaan turvallisuuden ja tehokkaan toiminnan.

Esihenkilöiden vastuulla on varmistaa, että työntekijät ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen kaikkiin työhönsä ja tehtäviinsä sovellettaviin työterveys- ja työturvallisuusmenettelyihin. Teemme säännöllisesti riskiarviointeja, jotta voimme tunnistaa mahdolliset vaarat työpaikalla ja näin parantaa turvallisuutta jatkuvasti. Sertifioitu työn, terveyden ja turvallisuuden hallintajärjestelmämme kattaa kaikki sisäiset prosessit ja takaa siten korkeimpien standardiemme toteuttamisen. Sisäiset ja ulkoiset tarkastajat suorittavat säännöllisesti asianmukaista valvontaa.

7. Korruption ja lahjonnan välttäminen

Olemme sitoutuneet noudattamaan korkeimpia standardeja maailmanlaajuisten liiketoimintakäytäntöjemme toteuttamisessa. Emme tarjoa laittomia tai perusteettomia etuja tai hyötyjä, emmekä hyväksy tällaisia etuja tai hyötyjä.

Terveydenhuoltoala on erittäin säännelty. Rikkomukset voivat aiheuttaa merkittäviä kielteisiä seurauksia. Me B. Braunilla vältämme niitä sisällyttämällä lahjomattomuuden ja rehelliset menettelytavat kaikkeen liiketoimintaamme. Jokainen B. Braunin työntekijä on vastuussa korruptoituneen toiminnan välttämisestä, eikä hän saa missään vaiheessa tarjota, luvata, maksaa tai valtuuttaa mitään sopimatonta etua tai hyväksyä epäoikeudenmukaista hyötyä (kuten rahaa, tavaroita tai palveluita) saadakseen tai säilyttääkseen sopimattoman edun yrityksen liiketoimintaa harjoitettaessa.

Tämä koskee kaikkia liikesuhteita, mukaan lukien liikekumppanit ja kaikki muut puolestamme toimivat kolmannet osapuolet. Kolmannen osapuolen hyväntekeväisyyslahjoituksia, koulutusohjelmien varoja tai tuotelahjoituksia koskevat pyynnöt hyväksytään vain lakisääteisten määräysten ja asiaankuuluvien B. Braun -käytäntöjen mukaisesti. Näin varmistamme, että kaikki avustukset ovat riippumattomia liiketoiminnan paineista ja että ne ovat dokumentoituja, läpinäkyviä ja käyvän markkina-arvon mukaisia. Jos emme voi tehdä jotain oikeudenmukaisesti, emme tee sitä lainkaan. Mikään meille edullinen liiketoimi ei oikeuta lain rikkomista.

8. Reilu kilpailu ja kaupankäynti

Pyrimme voittamaan kilpailijamme ylivoimaisella suorituskyvyllä oikeudenmukaisesti ja rehellisesti epäeettisten tai laittomien liiketoimintakäytäntöjen sijaan. B. Braun -konserni noudattaa kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä kaupan valvontaa ja kauppasaartoja koskevia lakeja.

Toimimme reilusti kumppaneidemme, kilpailijoidemme, potilaiden, viranomaisten ja työntekijöidemme kanssa. Edistämme avointa kilpailua ja osallistumme siihen reilusti ja läpinäkyvästi. Luotamme tuotteidemme ja palvelujemme laatuun ja torjumme epäoikeudenmukaiset tai laittomat markkinakäytännöt, erityisesti vapaata kilpailua mahdollisesti heikentävän salaisen yhteistyön liikekumppaneiden kanssa tai sen olemassaolon vaikutelman. Globaalina yrityksenä B. Braun noudattaa jokaisen lainkäyttöalueen lakeja, joilla se harjoittaa liiketoimintaa sekä sovellettavia kansainvälisiä vaatimuksia. Lisäksi noudatamme viennin ja kaupan lisärajoituksia, myös kauppasaartoja, joita jotkin lainkäyttöalueet ovat ottaneet käyttöön Yhdistyneiden kansakuntien toimivaltapiirissä. B. Braun on sitoutunut torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismin rahoitusta harjoittamalla liiketoimintaa ainoastaan laillisten liikekumppaneiden kanssa.

9. Laatu

Perheyrityksenä toimimme kestävän kehityksen mukaisesti ja innovatiivisesti kehittääksemme tulevaisuuteen suuntautuneita tuotteita, prosesseja ja palveluja, jotka pystyvät vastaamaan terveydenhuollon markkinoiden nopeasti kasvaviin vaatimuksiin. Ratkaisumme on suunniteltu suojelemaan ja edistämään ihmisten terveyttä ympäri maailman. Tämä edellyttää tuotteita ja palveluita, joiden käyttö on turvallista ja luotettavaa, ja jotka täyttävät toiminnaltaan korkeimmat laatustandardit. Tätä varten käymme rakentavaa vuoropuhelua lääkäreiden, terveydenhuollon ammattilaisten, potilaiden, hallitusten ja viranomaisten kanssa. Asiakkaidemme luottamuksen varmistamiseksi sekä potilasturvallisuuden ja -tyytyväisyyden edistämiseksi kaikki B. Braunin työntekijät ovat vastuussa tuotteiden ja palvelujen laadusta.

Laatupolitiikka: Kaikki B. Braunin työntekijät ja johto ovat vahvasti sitoutuneet laatukulttuuriimme ja edistävät jatkuvaa laadun parantamista. Vaatimustenmukaiset ja tehokkaat prosessimme sekä vastuullinen, kestävän kehityksen mukainen ja arvoihin perustuva toimintamme varmistavat korkeimman mahdollisen laadun kaikessa toiminnassamme.

Maailmanlaajuisten laadunhallintajärjestelmiemme avulla varmistamme, että kansainväliset vaatimukset, määräykset, lait ja sovellettavat standardit täyttyvät, jotta tuotteiden ja palvelujen markkinoille pääsy on jatkuvaa.

Pyrimme tarjoamaan erinomaista laatua potilaillemme, asiakkaillemme, kumppaneillemme ja työntekijöillemme

  • mukauttamalla integroituja riskiperusteisia lähestymistapoja, jotta voimme varmistaa huippulaadun, turvalliset ja kestävän kehityksen mukaiset tuotteet, prosessien yksinkertaistamisen ja erinomaisen palvelun
  • hyödyntämällä teknologioita, joilla varmistamme säädösten ja laatuvaatimusten jatkuvan noudattamisen
  • standardoinnin, digitalisaation sekä laatujärjestelmien, -prosessien ja -menetelmien jatkuvan seurannan, analysoinnin ja optimoinnin avulla
  • parantamalla työntekijöidemme osaamista ja asiantuntemusta, jotta voimme varmistaa uusien teknologioiden käyttöönoton ja tietojen digitalisaation sekä tukea jatkuvaa mukautumista muuttuviin viranomaisvaatimuksiin.

10. Kestävä kehitys

Olemme sitoutuneet hyödyntämään resurssejamme taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla toteuttaaksemme visiotamme ihmisten terveyden suojelemisesta ja edistämisestä ympäri maailman. Pyrimme integroimaan kestävän kehityksen kaikkeen toimintaamme: ratkaisuihimme, sisäisiin prosesseihimme ja yhteiskunnallisiin sitoumuksiimme.

Kestävä kehitys on yksi ydinarvoistamme, joten teemme liiketoimintaa koskevat päätökset nykyiset ja tulevat sukupolvet huomioon ottaen. Täten sitoudumme yhteisiin standardeihimme ja maailmanlaajuisiin tavoitteisiimme, ja toteutamme niitä paikallisesti. Jatkuva asiantuntemuksen ja osaamisen jakaminen osastojemme kesken mahdollistaa kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen toteuttamisen B. Braunin koko arvonmuodostusketjun osalta. 

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostilla
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki