Toimintatapasääntömme

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

B. Braunin toimintatapasäännöt koostuvat kymmenestä periaatteesta, joita kaikki B. Braunin työntekijät ja johto kaikkialla maailmassa noudattavat.

Organisaatiot kohtaavat tavan takaa uusia määräyksiä ja sääntöjenmukaisuus- eli Compliance-vaatimuksia, joita niiden täytyy noudattaa toiminnassaan. Muun muassa B. Braunin toimintaan vaikuttavat monet kansalliset, kansainväliset ja terveydenhoitoalaa koskevat lait sekä asiakkaiden ja toimittajien edellyttämät yrityskohtaiset säännöt tai vaatimukset.

B. Braunin Compliance-ohjelma ohjeistaa henkilökuntaa kaikkialla maailmassa noudattamaan lainsäädäntöä ja lakisääteisiä vaatimuksia sekä kunnioittamaan eettisiä arvoja yhdenmukaisesti ja läpinäkyvästi. B. Braunin toimintatapasäännöt (Code of Conduct) ovat yrityksen Compliance-ohjelman ja eettisten toimintatapojen perusta.

Edellytämme vastuullisia toimintatapoja koko henkilökunnaltamme. Perheomisteinen konsernimme on noudattanut kaikessa toiminnassaan lainmukaisuuden ja yritysvastuun periaatteita jo yli 180 vuoden ajan ympäri maailman. Toimintaperiaatteemme määritellään yhtiömme toimintatapasäännöissä, Code of Conductissa.

Mikä Compliance?

Compliance tarkoittaa lakien, säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattamista. Yrityksissä compliance-ohjelma kattaa lait, viranomaismääräykset, yrityksen sisäiset ohjeet ja eettiset periaatteet. Se varmistaa, että ne otetaan käyttöön ja että niitä noudatetaan. Lisäksi ohjelma pyrkii paljastamaan ei-toivottavan toiminnan ja puuttumaan epäkohtiin niin, että riskit pysyvät hallinnassa. Kyse on ennaltaehkäisevästä toiminnasta.*

*Lähde: Podium 4 / 2012

1. Eturistiriidat

Vakuutamme, että henkilökohtaiset edut eivät ole ristiriidassa yhtiön etujen kanssa. 

Eturistiriita ilmenee, kun työntekijän henkilökohtainen etu vaikuttaa tai on ristiriidassa hänen työtehtäviensä kanssa. B. Braun -konserni tunnustaa ja kunnioittaa työntekijöidensä henkilökohtaisia etuja ja toimia. B. Braun -konserni kuitenkin odottaa kaikilta työntekijöiltään jakamatonta lojaaliutta.

Työntekijät eivät voi harjoittaa toimintaa, joka on ristiriidassa B. Braun -konsernin liiketoiminnan kanssa ja joka voi vaikuttaa työntekijän työtehtävien mukaisten vastuiden täyttämiseen. Työtehtävät on aina suoritettava B. Braunin parhaan edun mukaisesti.

Työntekijät eivät saa käyttää asemaansa B. Braunilla tai B. Braunin tietoja tai omaisuutta henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi tai hyödyn antamiseksi muille.

Eturistiriitoihin liittyvien riskien välttämiseksi, mukaan lukien eturistiriidan ilmeneminen, B. Braun -konsernin työntekijöiden on tuotava esille kaikki todelliset tai potentiaaliset eturistiriidat informoimalla esimiestään tai nimettyä osastoa tai komiteaa, joka sen jälkeen tarvittaessa ratkaisee ristiriidan.

 

2. Yhtiön omaisuus ja varat

Suojaamme omaisuuden, immateriaalioikeudet ja yhtiömme liiketoimintamahdollisuudet, mukaanlukien mutta ei rajoittuen, osaaminen (know-how), patentit, tavaramerkit, kiinteistöt ja työvälineet.

B. Braun -konsernin toiminnan kannalta oleellinen omaisuus on saavutettu B. Braunin työntekijöiden kovalla työllä ja sitoutuneisuudella. 

Kaikkien B. Braun -konsernin työntekijöiden on suojattava ja ylläpidettävä yhtiön omaisuutta ja muita arvokkaita varoja varmistaakseen ja edistääkseen B. Braun -konsernin liiketoimintaa ja kestävää kehitystä.

3. Luottamuksellisten tietojen suojaus

Suojaamme kaikki yhtiömme liiketoimintaan ja kaupankäyntiin liittyvät liikesalaisuudet pitämällä luottamukselliset tiedot salaisina. Luokittelemme kaikki yrityksemme liiketoimintaan ja kaupankäyntiin liittyvät liikesalaisuudet ehdottoman luottamuksellisiksi.

Jos annamme luottamuksellisia tietoja liikekumppaneillemme, edellytämme, että he säilyttävät kaikki yhtiötämme koskevat tiedot luottamuksellisina. Kaikki asiakirjat ja muut tietovälineet, jotka sisältävät liiketoimintaan tai kaupankäyntiin liittyviä liikesalaisuuksia, tulee erityisesti suojata valtuuttamattomalta käytöltä. 

Suojaamme työntekijöidemme henkilötiedot valtuuttamattomalta käytöltä. Käsittelemme työntekijöidemme henkilötietoja erityisen huolellisesti ja kaikkien voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Sovellamme erityisiä varotoimia luottamuksellisten tietojen ja henkilötietojen suojaamiseksi erityisillä organisatorisilla ja menettelytapatoimenpiteillä luvattoman keräyksen, käytön ja käsittelyn estämiseksi.

4. Tasa-arvoisuuden takaaminen

Kunnioitamme monimuotoisuutta emmekä tee rekrytointiin, työsuhteeseen tai liiketoimintaan liittyviä päätöksiä rodun, iän, ulkomuodon, etnisen taustan, sukupuolen, uskonnon, poliittisen vakaumuksen, vamman, seksuaalisen suuntautumisen tai muun lain suojaaman ominaisuuden perusteella.

B. Braun -konserni tunnustaa vastuunsa ihmisoikeuksien noudattamisesta ja edistämisestä. Noudatamme Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisiä periaatteita. B. Braun pitää kulttuurista monimuotoisuutta yrityksen vahvuutena. Monimuotoisuus ja tasa-arvo ovat osa filosofiaamme ja tärkeä osa menestystämme maailmanlaajuisilla markkinoilla.

B. Braun -konsernin monimuotoinen työvoima on yksi suurimmista vahvuuksistamme vahvistaen näin mainettamme kiinnostavana työnantajana ympäri maailman. Rekrytointipolitiikkamme on suunniteltu houkuttelemaan ammattitaitoisimmat ehdokkaat ja säilyttämään heidät palveluksessamme. Henkilöstöpolitiikkamme takaa lainmukaiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet. Lainmukaisen Compliance ohjelman lisäksi pyrimme luomaan kaikki työntekijät ja asiakkaat huomioon ottavan toimintaympäristön aina siellä missä B. Braun harjoittaa liiketoimintaa.

5. Ympäristönsuojelu

Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen. Tavoitteenamme on taata puhdas ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville.

Noudatamme vähintään kaikkia lakisääteisiä ja kansainvälisiä ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä.

Lain noudattamisen lisäksi, kunnioitamme ympäristöä ja käytämme säästeliäästi luonnonvaroja. Yhdistämme ympäristövastuun ja energiansäästön maailmanluokan tuotteidemme tuotannossa.

 

6. Työntekijöidemme turvallisuus

Johto ja työntekijät sitoutuvat omalla toiminnallaan luomaan, ylläpitämään ja varmistamaan turvallisen työympäristön ja toiminnot kaikille työntekijöille.

Esimiesten vastuulla on varmistaa, että työntekijät ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen heidän työtehtäviinsä liittyviin työturvallisuusasioihin.

Työntekijöiden vastuulla on heti ilmoittaa riippuvuutta aiheuttavien aineiden väärinkäytöstä, uhkailusta, väkivallasta tai häirinnästä esimiehelleen. Tämän jälkeen ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin. Työ- ja terveysjohtamisjärjestelmämme takaavat korkean vaatimustason.

7. Korruption ja lahjonnan välttäminen

Olemme sitoutuneet noudattamaan korkeinta etiikkaa liiketoiminnassamme kaikkialla maailmassa. Emme myönnä emmekä hyväksy laittomia, perusteettomia etuja tai hyötyjä.

Terveydenhoitoala on erittäin säädelty. Rikkomukset voivat johtaa huomattaviin negatiivisiin seurauksiin. B. Braunilla rehellisyys ja oikeudenmukainen kaupankäynti kuuluvat kaikkeen liiketoimintaan. Jokaisen työntekijän vastuulla on välttää korruptiota. Työntekijät eivät saa koskaan antaa, tarjota, luvata, maksaa tai hyväksyä mitään arvokasta (kuten rahaa, tuotteita tai palveluja) saadakseen tai säilyttääkseen sääntöjenvastaisen edun terveydenhoitoalan liiketoimintaa harjoittaessaan.

Tämä koskee kaikkia liiketoimintaan liittyviä suhteita, mukaan lukien liikekumppanit ja muut puolestamme toimivat kolmannet osapuolet.

Kolmansien osapuolten pyynnöt hyväntekeväisyyslahjoituksista, koulutusohjelmien tukemisesta tai tuotelahjoituksista myönnetään vain lakien ja asiaankuuluvien B. Braunin käytäntöjen mukaisesti. Tällä varmistamme, että kaikki avustukset ovat riippumattomia liiketoiminnasta. Kaikki maksut dokumentoidaan läpinäkyvästi ja ne noudattavat käypää markkina-arvoa. Jos emme voi tehdä jotakin rehellisesti, emme tee sitä lainkaan.

8. Oikeudenmukainen kilpailu ja kaupankäynti

Kilpailemme oikeudenmukaisesti sekä rehellisesti ja pyrimme voittamaan kilpailijamme paremman suorituskyvyn avulla. Emme koskaan tee sitä epäeettisten tai laittomien liiketoimien avulla. B. Braun -konserni noudattaa kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä kaupankäyntiä ja kauppasaartoa koskevia lakeja.

B. Braun -konserni toimii oikeudenmukaisesti asiakkaiden, kilpailijoiden, potilaiden, viranomaisten ja työntekijöiden kanssa. Edistämme läpinäkyvästi vapaata ja rehellistä kilpailua. Luotamme tuotteidemme ja palvelujemme laadun vakuuttavuuteen emmekä hyväksy epäoikeudenmukaisia tai laittomia menettelytapoja markkinoilla. Erityisesti kaikenlaiset salaiset sopimukset, joilla on tarkoitus vaikuttaa vapaaseen kilpailuun, tai vaikutelmat niiden olemassaolosta, eivät ole hyväksyttäviä.

Globaalina yhtiönä B. Braun noudattaa kaikkien niiden maiden lakeja, joissa se harjoittaa toimintaa, sekä kaikkia kansainvälisiä vaatimuksia. 

Jotkin maat sekä Yhdistyneet Kansakunnat ovat säätäneet vienti- ja kaupparajoituksia, mukaan lukien kauppasaarrot, joita on noudatettava. B. Braun on sitoutunut torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismin rahoitusta harjoittamalla liiketoimintaa vain lainmukaisten liikekumppanien kanssa.

9. Tuotteiden turvallisuus ja laatu

Kehitämme, tuotamme ja toimitamme turvallisia, luotettavia ja korkealuokkaisia tuotteita ja palveluja. Potilasturvallisuus on toimintamme keskiössä.

Tuotteemme ja palvelumme on suunniteltu edistämään potilaiden terveyttä ja vähentämään heidän kärsimystään. Tuotteemme täyttävät kaikki lakisääteiset ja hallinnolliset vaatimukset sekä turvallisuutta ja laadunvarmistusta koskevat sisäiset ohjeemme. Seuraamme jatkuvasti tuoteprosessejamme lain sekä sisäisten käytäntöjemme ja menettelytapojemme mukaisesti.

Asiakkaamme voivat aina luottaa B. Braunin tuotteiden turvallisuuteen, luotettavuuteen sekä korkeaan laatuun. Asiakastyytyväisyys on kestävän liiketoimintamme menestyksen perusta. Asiakkaidemme luottamuksen säilyttämiseksi ja potilasturvallisuuden ja -tyytyväisyyden edistämiseksi kaikki B. Braun -konsernin työntekijät työskentelevät tuotteiden ja palvelujen korkean laadun takaamiseksi. 

Kaikki B. Braun -konsernin yhtiöt soveltavat asianmukaisia turvallisuustoimenpiteitä taatakseen, että kaikki laatuvaatimukset täytetään ja että reklamaatiot käsitellään ja ratkaistaan kohtuullisen ajan kuluessa.

10. Sharing Expertise

Sharing Expertise on B. Braunin lupaus jakaa, järjestelmällisesti laajentaa ja tehokkaasti hyödyntää terveydenhoitoalan tietotaitoa - läheisessä vuoropuhelussa asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa.

Työntekijöillemme “Sharing Expertise“ tarkoittaa jatkuvaa oman ja yrityksen osaamisen sekä asiantuntemuksen kehittämistä. 

Jatkuva yhteistyömme ulkoisten liikekumppaniemme kanssa takaa sen, että pystymme tunnistamaan terveydenhoitoalan vaatimukset. Työskentelemme lääkärien sekä muiden terveydenhoitoalan ammattilaisten kanssa parantaaksemme potilaiden elämänlaatua.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostilla
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki